I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.perfect-hair.cz/., který je spravován V. Sejkorou, IČ: 6015328 , se sídlem 154 00 Praha 5, K Cikánce. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi prodávajícím a jeho obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi předem seznámit.

Barvy na vlasy, peroxidy, melíry a ostatní přípravky určené k profesionálnímu použití v kadeřnických nebo kosmetických salonech prodáváme pouze zaregistrovaným zákazníkům po našem ověření zaregistrovaného klienta a jeho IČO. Podmínkou pro schválení registrace v našem e-shopu je živnost – provozování kadeřnictví, kosmetiky, pedikúry nebo manikúry, případně vlastnictví výučního listu oboru kadeřnictví, kosmetika.

 

II. Definice

 1. Prodávající - Prodávajícím je (společnost) Ludvík Šubert, IČ 44926693 se sídlem 739 44  Brušperk, Antonínov 636.

 

 1. Kupující - Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní a výrobní společnosti)
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.)
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

 

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

3. Spotřebitelská Smlouva - Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 

III. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

 

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: subert@subert.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

 

Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese obchod@subert.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

 

IV. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu, popř. telefonicky.

 

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

Některé druhy méně prodávaného zboží není Prodávající schopen z kapacitních a ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Při objednávce zboží nad částku ve výši 6000,- Kč se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu zálohu ve výši 30% z prodejní ceny zboží. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební podmínky uvedené v části V. těchto VOP. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu.

 

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě dvou let ode dne jejího podpisu.

 

V. Cena a platba

Nabídky s cenami uváděnými na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen uvedených v ceníku, a to zejména v důsledku kurzovních pohybů a legislativních změn obchodních podmínek nebo selhání lidských zdrojů.

 

Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného a DPH. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

 

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

 

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. Platba v hotovosti při převzetí
 2. Platba dobírkou
 3. Platba předem na účet Prodávajícího - zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet u Moneta Money Bank č.: 1506732764/0600. Po dokončení objednávky Vám zobrazíme podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol – číslo vaší objednávky). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.
 4. V případě speciálních zakázek se forma úhrady sjednává individuálně.
 5. Poštovné a balné v rámci České republiky činí 105,- Kč s DPH, při odběru zboží nad 1 250,- Kč s DPH je poštovné a balné ZDARMA. Neplatí pro zásilky do zahraničí, zásilky nad 30 kg a zásilky o nadměrné velikosti.
 6. Doprava DPD v rámci České republiky činí 114,- Kč vč. DPH (platí pro zásilky do 5,99 kg), 182 Kč,- vč. DPH (platí pro zásilky 6-15 kg) a 220 Kč,- vč. DPH (platí pro zásilky 15.1 - 30 kg), při odběru zboží nad 1 250,- Kč s DPH je doprava DPD ZDARMA. Neplatí pro zásilky do zahraničí, zásilky nad 30 kg a zásilky o nadměrné velikosti.
 7. Dobírka České pošty v rámci České republiky činí 37,- Kč s DPH, při odběru zboží nad 1 250,- Kč s DPH je dobírka ZDARMA. Neplatí pro zásilky do zahraničí, zásilky nad 30 kg a zásilky o nadměrné velikosti ani pro balíky do Balíkovny.
 8. Dobírka přepravou DPD v rámci České republiky činí 37,- Kč s DPH, při odběru zboží nad 1 250,- Kč s DPH je dobírka ZDARMA. Neplatí pro zásilky do zahraničí, zásilky nad 30 kg a zásilky o nadměrné velikosti. 
 9. Balík do Balíkovny v rámci České republiky činí 72,- Kč s DPH, při odběru zboží nad 1 250,- Kč s DPH je doprava ZDARMA. Neplatí pro zásilky nad 15 kg a zásilky o nadměrné velikosti.
 10. Balík na výdejní místo DPD Pick UP i Alza Boxů v rámci České republiky činí 65,- Kč s DPH, při odběru zboží nad 1 250,- Kč s DPH je doprava ZDARMA. Neplatí pro zásilky nad 15 kg a zásilky o nadměrné velikosti.
 11. Zboží je možné osobně převzít na předem dohodnuté adrese prodejen sítě firmy Šubert.

 

VI. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů. V případě delší doby je vyžadován souhlas Kupujícího. Běžně dostupné zboží expedujeme do 2 pracovních dnů nebo do vyprodání zásob. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží.

 

Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku.

 

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Zásilku lze sledovat na internetu www.ceskaposta.cz

 

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 

 1. Kupující - Spotřebitel má v případě objednání zboží prostřednictvím e-shopu mimo případy uvedené v § 1837 Občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující písemně na adresu firmy nebo e-mailem na adresu subert@subert.cz.
 2. Odstoupí-li Kupující – Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.
 3. Odstoupí-li Kupující – Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky /kupní cenu dodaného zboží včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem.  Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 4. Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 5. Do 5 dnů od zakoupení zboží poskytuje Prodávající Kupujícímu možnost výměny zboží zdarma, přičemž v rámci této bezplatné výměny je možné zboží zaslat Kupujícímu jedenkrát, a to buď formou zaslání jiného typu zboží, nebo jiného produktu.
 6. Dle ustanovení § 1837 nelze odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo o dodávce zboží, které spotřebitel z obalu vyňal či použil a z hygienických důvodů není možné vrátit /v případě vlasové kosmetiky/ zboží použité.
 7. Kupující bere na vědomí, že v případě nevyzvednutí zásilky mu bude odeslána faktura za poštovné. Odeslaná objednávka je považována podle obecně platných právních předpisů za závaznou. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku kupujícím bez závažných důvodů vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek /smluvní pokuta/ ve výši 250,- Kč.

 

VII. Záruka a servis

Při prodeji zboží kupujícímu, který je spotřebitelem, je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Kupující je povinen zjištěné vady bezodkladně písemně sdělit prodávajícímu.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 6 měsíců.

 

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, nebo jiné) a záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Opravené zboží bude Kupujícímu zasláno na dobírku skrze Českou poštu, přičemž k ceně opravy zboží bude účtováno poštovné ve výši minimálně 102,- Kč s DPH, které může Prodávající přiměřeně navýšit u zásilek nad 15 kg nebo při jejich nadměrné velikosti.

 

VIII. Reklamační řád

Není-li v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak, použijí se pro postup uplatňování práv z vedeného plnění, ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), k bližšímu vymezení těchto práv srov. též §2099-§2112 a §2165-§2174 občanksého zákoníku.

 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

1) v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

2) v případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo

b) odstoupení od kupní smlouvy

3) v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo

b) odstoupení od kupní smlouvy

4) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách, popř. u dalších servisních opraven, a to: viz odkaz - Kontakty

 

Reklamace se nevztahují na případy:

 1. vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
 2. prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
 3. na vady, které vznikly běžným opotřebením zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
 4. vady způsobené vlivem živelných katastrof

 

IX. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Tyto případné spory mezi podnikatelskými subjekty řeší vždy příslušný obchodní soud. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí pomocí vyplněného formuláře ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY.

 

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 10ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy a nebo v případě, že se zboží vyprodá dříve, než systém automaticky vygeneruje potvrzení objednávky.

 

X. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou / Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

 

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

 

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

 

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

 

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či pro případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Ostravě pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc Okresního soudu ve Frýdku-Místku.

 

XI. Informace o systému ADR a platformě ODR

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů online nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1.  
 1. XII. Ověřeno zákazníky
 1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 31. 03. 2023 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.