Prášek do myčky na nádobí Oreon 1 kg

94 Kč
S DPH

Vysoce účinný mycí prášek pro všechny druhy myček na nádobí. Dávkování: nasypte prášek do dávkovače (cca 45 g), použijte víc prášku pro silně znečištěné nádobí.

Počet
Skladem

Vysoce účinný mycí prášek pro všechny druhy myček na nádobí.

Dávkování: nasypte prášek do dávkovače (cca 45 g), použijte víc prášku pro silně znečištěné nádobí.

Bezpečnostní informace:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu  nebo dýchací potíže. Uchovávejte mimo dosah děti.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zamezte vdechování prachu.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI VDECHNUTÍ:

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Složení:

Uhličitany < 30%, křemičitan 15-30%, bělící činidlo na bázi kyslíku 5-15%, polykarboxylát ,neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, TAED, proteasa, parfém< 5%.

Hmotnost: 1kg

Oreon
1111530
5 ks

Mohlo by vás také zajímat

1 další produkt ve stejné kategorii: